ПОЛИТИКА ЗА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА

Сити Гурмет ДООЕЛ ќе врши поврат на средствата на купувачот, доколку биде направена погрешна уплата, а правото може да се оствари со доставување писмено барање и доказ за уплата, во кое ќе се наведе датум кога е извршена погрешната уплата и во кој износ. Писменото барање, заедно со Трансакциска сметка на купувачот треба да се достават на следната е-маил адреса: orders@citygourmet.mk. Повратот на средства ќе биде извршен во период од 7 работни дена по достава на целосно писмено барање.

Во случај на не испорака на платените производи не по вина на продажното место (на пр. поради не соодветна адреса, немање лице за прием на испорачаните производи, не одговарање на телефонски повици, не точен телефонски број и сл.) Сити Гурмет ДООЕЛ, се обврзува да ги врати средствата на трансакциска сметка на уплатувачот во рок од 7 дена од денот на утврдување на дефинитивна не можност за испорака, намалени за трошоците за испорака и враќање на производите во продажното место.


За сите дополнителни прашања во врска со начинот на нарачка и испорака можете директно да нѐ контактирате телефонски или да поставите прашање на следната адреса contact@citygourmet.mk.